De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.hmo.nl
Disclaimer

Disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV (HMO) uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van haar website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan HMO niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. HMO wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie uitdrukkelijk van de hand.

HMO behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via haar website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HMO of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen dan wel niet-commercieel gebruik.

De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. HMO behoudt zich te allen tijde het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Wanneer deze website (hyper)links naar websites van derden weergeeft, zijn deze louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. HMO aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door HMO niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV
Assendorperstraat 29
8012 DE Zwolle
info@hmo.nl
www.hmo.nl
038-7 200 300
Bank NL 77 RABO 0145525538
KvK 08198629
BTW NL 8208 49 650 B01

Mogelijke consequenties COVID-19 (coronavirus)
We hebben te maken met ingrijpende overheidsmaatregelen vanwege het coronavirus, wat een grote heeft impact op onze maatschappij. Het raakt ons allemaal, ook onze werkzaamheden. HMO doet er alles aan om de impact op onze dienstverlening zoveel mogelijk te beperken. Tot nu toe kunnen wij veel van onze werkzaamheden blijven uitvoeren, waarbij we uiteraard de aan het coronavirus gerelateerde overheidsmaatregelen volgen. De realiteit is dat de situatie rond het coronavirus en/of de daaraan gerelateerde overheidsmaatregelen snel kunnen veranderen, en dat niet duidelijk is hoelang deze bijzondere situatie zal duren. De consequenties van deze situatie voor de voor u uit te voeren werkzaamheden zijn op dit moment niet goed te overzien. Als wij door corona gerelateerde omstandigheden op enig moment niet, niet tijdig of niet volledig aan onze verplichtingen kunnen voldoen, dan zal dat ons niet kunnen worden aangerekend, maar zullen wij u daarvan uiteraard zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Graag treden wij in dergelijke gevallen met u in overleg over de consequenties voor onze werkzaamheden en mogelijke oplossingen. Samen met u hopen wij eventuele schade zoveel mogelijk te beperken en zoveel mogelijk op basis van redelijkheid en billijkheid met elkaars belangen om te gaan.

Assendorperstraat 29 | 8012 DE Zwolle | 038-7200300 | info@hmo.nl | www.hmo.nl | Disclaimer | Privacy