Lid Raad van Commissarissen

HMO is in 2009 opgericht door haar enig aandeelhouder, de provincie Overijssel. In tien jaar tijd heeft het fonds zich ontwikkeld tot een economische gebiedsaanjager en majeure investeerder. Met een klein en professioneel team is HMO in staat gebleken een groot aantal stedelijke gebieden vitaal te maken. Het fonds heeft met een uitstekend financieel resultaat ruim 60 projecten gerealiseerd en synchroon daaraan 900 ha bedrijventerreinen geherstructureerd. HMO werkt als een ‘revolving fund’. Het fonds is financieel sterk en gezond.

HMO hanteert de aanpak van een vraaggerichte economische en ruimtelijke ontwikkeling. Bestuur en management worden gedreven door ondernemerschap, maatschappelijk bewustzijn, marktconformiteit en rentabiliteit. Samen met partners wordt gewerkt aan de meest efficiënte en rendabele propositie om bij te dragen aan hetzelfde gemeenschappelijke doel: het verbeteren van economische vitaliteit, werkgelegenheid en leefbaarheid.


De Raad van Commissarissen van Herstructureringsmaatschappij Overijssel N.V. (HMO) zoekt:

Een nieuw lid van de Raad van Commissarissen, profiel vastgoed en werklocaties

Raad van Commissarissen
De RvC vervult zijn rol als interne toezichthouder en investeringscommissie op gepaste afstand met een situationeel bepaalde balans tussen betrokkenheid met de core business en waarborging van onafhankelijk toezicht. De RvC bestaat uit drie leden met dezelfde functieomschrijving. Voor de voorzitter geldt een algemeen profiel met bijzondere aandacht voor governance. De leden van de raad komen 6 à 7 keer per jaar bijeen.

Lid RvC profiel vastgoed en werklocaties
Het hieronder beschreven profiel geldt voor de RvC als geheel. De leden vervullen hun rollen en taken complementair aan elkaar met deels overlappende aandachtsvelden.

Het nieuwe RvC-lid:

 • beschikt over academisch denk- en werkniveau;
 • heeft ruime ervaring in een eindverantwoordelijke positie in vastgoed- en gebiedsontwikkeling (vastgoed algemeen, bedrijventerreinen, kantoren, retail, wonen), (her-)ontwikkeling en (her-)structurering van stedelijke gebieden;
 • begrijpt het publiek-private speelveld van HMO: ondernemend en marktconform werken met een publieke aandeelhouder;
 • is bekend met de oorzaken en gevolgen van conjunctuurbewegingen en economische krimp;
 • komt uit een dynamisch werkveld waarin het business model inspeelt op maatschappelijke, technologische en economische veranderingen;
 • heeft affiniteit met het werkveld van HMO en is professioneel in staat nieuwe proposities van samenwerkingsverbanden en investeringen in economische activiteiten en gebieds-/ stadsontwikkeling te beoordelen;
 • wordt gedreven door het maatschappelijk belang om vanuit meerdere en nieuwe zakelijke invalshoeken voorgestelde werklocaties  en investeringsproposities te doorgronden, daarvoor de juiste klankbordfunctie te vervullen en deze proposities wel of niet goed te keuren;

 • begrijpt de vraaggerichte benadering en aanpak van het bestuur om met partners en op basis van wederzijds voordeel  te werken aan rendabele investeringsproposities voor een succesvolle economische gebieds- en stadsontwikkeling;
 • heeft een integrale kijk (bestuurlijk, financieel, vastgoed en ruimtelijke ordening) op de werkvelden en doelstellingen van HMO;
 • beschikt als teamspeler binnen formele en informele kaders over de nodige rolflexibiliteit;
 • is met zijn/haar agenda 3 tot 4 dagdelen per maand zo georganiseerd dat op een flexibele wijze invulling kan worden gegeven aan de gewenste bereikbaarheid en invulling van de functie.

Procedure en persoonlijkheid(zelf)test
HMO wordt voor de invulling van deze vacature begeleid door Board Consult. Na een eerste beoordeling van de schriftelijk ontvangen reacties zullen kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met Ton Buijs / Board Consult op 28 februari en 1 maart 2019. De gesprekken vinden plaats op het kantoor van HMO aan de Blaloweg 20, 8041 AH Zwolle. Kandidaten zijn desgevraagd bereid medewerking te verlenen aan een persoonlijkheid(zelf)test, met name waar het betreft hun vaardigheden op het gebied van communicatie en samenwerking.
 
Inlichtingen en solliciteren
Voor nadere informatie over de functie en de procedure kunt u contact opnemen met Ton Buijs / Board Consult, telefonisch te bereiken onder nummer 06-5153 3641. Uw sollicitatie zien wij graag vóór 9 februari 2019 tegemoet via vacature@hmo.nl.  

Download
Bekijk het uitgebreide functieprofiel.

Blaloweg 20 | 8041 AH Zwolle | 038 - 7 200 300 | info@hmo.nl | www.hmo.nl | Disclaimer | Privacy